Septenna: – nabożeństwo siedmiu piątków Wielkiego Postu

Pierwszy piątek – pierwsze wylanie Krwi Przenajdroższej w tajemnicy Obrzezania

Rozmyślanie: Uwielbiaj miłość niepojętą Pana Jezusa, który z niemowlęcego ciałka, zaledwie zaczął swoje ziemskie życie, już wylewa dla ciebie Krew najdroższą i z bolesną raną upokarzające znamię grzeszników na siebie przyjmuje, On, Święty nad świętymi, Zbawiciel i Bóg twój, Jezus najukochańszy. Pobudzaj się do wdzięczności najwyższej, ofiaruj się najzupełniej Temu, który się cały tobie oddaje w Komunii najśw. Proś Go, aby się od pychy uleczył, aby ci dał pokorę serca i dar Ducha Świętego bojaźni Bożej.

Odwiedzenie Najśw. Sakramentu: Z najgłębszą czcią i miłością upadnij przed utajonym Zbawicielem, dziękuj Mu za to wylanie Krwi najdroższej, które w tym dniu wielbisz, za tę Krew Boską, którą ci dał w komunii św. Przepraszaj, że z tego najdroższego daru tak mały odnosisz pożytek. W tych myślach i uczuciach trwaj przez chwilę, a potem odmów następujące modlitwy.

Modlitwa I: Witaj, najpokorniejszy Panie Jezu Chryste, Sprawco łaski, Boże miłosierdzia. Błogosławione niech będzie życie, męka i śmierć Twoja, błogosławiona Twoja Krew najdroższa przy obrzezaniu wylana. Przez to wylanie błagam Cię o łaskę pokory przeciwko wszelkiej pysze i próźności świata i o dar świętej bojaźni Bożej. Amen.

Modlitwa II: – którą w każdy z siedmiu piątków odmawia się przed litanią – Panie Jezu Chryste, przez wylanie Twojej Krwi najdroższej, zmiłuj się nad nami jako wiesz, że potrzebujemy dla duszy i ciała. Wybaw nas od pokus szatańskich, od wszelkiego ucisku i niebezpieczeństwa, które Ty znasz, o Panie. Zachowaj nas i utwierdzaj aż do końca w służbie Twojej świętej, daj nam łaskę prawdziwego nawrócenia, szczerej pokuty, a przy śmierci grzechów odpuszczenie i posiadanie Ciebie w wiekuistej miłości. Amen.

Litania:

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze miłosierdzia – zmiłuj się nad nami.

Jezu, Zbawicielu świata, zbaw nas.

Duchu Święty, miłości Ojca i Syna, oświeć i zapal serca nasze

Krwi Jezusa, najdroższa słodkości serc naszych, uweselaj nas.

Krwi Jezusa, nadziejo nasza, utwierdzaj nas

Krwi Jezusa, nasza zasługo, wspieraj nas

Krwi Jezusa, życia wiekuistego zadatku, umacniaj nas

Krwi Jezusa, kąpieli dusz, obmyj nas

Krwi Jezusa, źródło uzdrowienia chorych, ulecz nas

Krwi Jezusa oczyszczenie grzechów, oczyść nas

Krwi Jezusa pociecho sprawiedliwych, pociesz nas

Krwi Jezusa ucieczko grzeszników, rozgrzesz nas

Krwi Jezusa, dźwignio upadłych, podnieś nas

Krwi Jezusa światłości ociemniałych, oświecaj nas

Krwi Jezusa, ożywienie umarłych, ożyw nas

Krwi Jezusa, lekarstwo świata, uzdrów nas

Krwi Jezusa, krynico pobożności, orzeźwiaj nas

Krwi Jezusa zdroju miłości, napój nas

Krwi Jezusa, oceanie miłosierdzia, zalej grzechy nasze

Krwi Jezusa, ceno okupu naszego, wykup nas

Krwi Jezusa aniołów podziwienie, zachwycaj nas

Krwi Jezusa uwielbienie świętych, ubłogosław nas

Krwi Jezusa siło męczenników, umocnij nas

Krwi Jezusa czystości dziewic, oczyść nas

Krwi Jezusa usprawiedliwienie wszystkich wybranych, uświęcaj nas

Bądź nam miłościw, przepuść nam Panie

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie

Przez komunię najśw. ciała i krwi Twojej najdroższej – wysłuchaj nas Panie

Przez Krew Twoją najdroższą przy obrzezaniu wylaną –

Przez Twoje konanie i krwawy pot w Ogrójcu –

Przez Krew najdroższą, którą wylałeś przy biczowaniu –

Przez Krew rozlaną na krzyżowej drodze –

Przez Krew wylaną przy ukrzyżowaniu Twoim –

Przez Krew wylaną z boku i Serca Twego najświętszego –

My grzeszni Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie

Aby przez Krew Twoją najdroższą wszyscy grzesznicy zbliżyli się do Ciebie – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie

Aby Krew Twoja najdroższa była nam zawsze napojem żywota –

Aby Krew Twoja najsłodsza oczyszczała sumienie nasze –

Aby Krew Twoja najdroższa serca nasze ożywiała –

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami

Chryste usłysz nas – Chryste wysłuchaj nas

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, który w niezmiernej dobroci Twojej Krew Twoją najdroższą za  nas wylać raczyłeś, daj nam, błagamy , abyśmy zawsze jej skuteczności cudownej doznawali ku wiecznemu dusz naszych zbawieniu, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Święta Maryj, Matko najboleśniejsza, przez miecz boleści, który przeniknął duszę Twoją niepokalaną, uproś nam, abyśmy pożytków Męki i Krew Syna Twojego obficie doznawali teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Drugi piątek – drugie wylanie Krwi Przenajdroższej w Ogrójcu

Żarliwość modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu przywiodła Go aż do krwawego potu. Przez to wylanie Krwi przenajdroższej błagaj, abyś uleczonym został z oziębłości w służbie Bożej i w duchownych ćwiczeniach. Przez miłość Serca Jezusowego, która zwycięstwo odniosła nad wstrętem naturalnym, która skłoniła Pana do przyjęcia dla ciebie męki i śmierci najboleśniejszej, proś o ducha modlitwy, o cnotę wielkiej wspaniałomyślności w służbie Bożej i o dar pobożności.

Rozmyślanie: Za karę grzechu nieposłuszeństwa pierwszy Adam był skazany, by w pocie czoła pracować i cierpieć, ale długa pokuta jego od wiekuistego nieszczęścia wybawić nas nie mogła. Dlatego więc nowy Adam cierpi w niepojętej boleści pot krwawy, który z żył Jego najświętszych tryskając spływa na ziemię. O, jeśli patrząc na to, serce moje nie rozrzewni się miłością ku Panu Jezusowi, jakże dziwna moja nieczułość! Nie bicz, nie gwoździe, nie złość katów tego wylania Krwi Boskiej przyczyną, ale sama miłość Jezusowa ku mnie nędznemu grzesznikowi. Zbieraj, o duszo moja, zbieraj tę Krew najdroższą, szczególnie gdy się nią napawasz w Komunii św.; kosztuj przedziwnej słodyczy, jaka się w niej zawiera, a serce twoje niech się rozpływa, niech się wyniszcza w uczuciach wdzięczności. Bogu mojemu, który dla mnie oddal krew i życie, tylko zupełną ofiarą samego siebie odpłacić mogę. A ta ofiara jakże jest jeszcze nędzna, jakże niegodna Boskiego Majestatu.

(Odwiedzenie Najśw. Sakramentu jak w pierwszy piątek)

Modlitwa I: Witaj najwspanialszy Panie Jezu Chryste, Sprawco łaski, Boże miłosierdzia. Błogosławione niech będzie życie, męka i śmierć Twoja, błogosławiona Twoja Krew najdroższa w konaniu ogrójcowym dla nas wylana. Przez to najświętsze Krwi Twojej wylanie błagam Cię o łaskę szczodrobliwości przeciwko chciwości i łakomstwu i o dar pobożności.

(Druga modlitwa i litania jak w pierwszy piątek)

Trzeci piątek – trzecie wylanie Krwi Przenajdroższej przy biczowaniu

Przez zasługi tego bolesnego wylania proś, aby cię Pan Jezus obdarzył duchem umartwienia, czystości duszy i ciała i darem umiejętności.

Rozmyślanie: Pan Jezus cierpi straszną mękę biczowania, aby odpokutować miękkości twoje, twą pieszczotliwość z tym nędznym ciałem, które tak często przeciwko duchowi powstaje. Zawstydź się widząc krwawą pokutę Oblubieńca, „Męża boleści”. Spojrzyj, jak z sił wyniszczony upada na ziemię, w potoku swej krwi najdroższej potrącony i deptany nogami  bezbożnych oprawców. Staraj się nagrodzić te straszne zniewagi, pobudzaj się do najżywszej nienawiści grzechów twoich, i niech ci rzewne łzy popłyną, że te grzechy z żył przenajświętszych Jezusa Krew Jego najdroższą wysączyły. Tę Krew Boską ofiaruj Ojcu Przedwiecznemu błagając, aby słuchał jej głosu, który się domaga usilniej o miłosierdzie nad nami niźli krzyk zbrodni naszych o sprawiedliwość. Pomyśl, że do ciebie Pan Jezus w Komunii św. mówi to, co powiedział do świętej Gertrudy: „Łatwo otrzymujesz i słodko się napawasz tą Krwią najdroższą, której wylanie tak bolesnym, tak gorzkim była dla Zbawiciela twego.”

Modlitwa I: Witaj, o najsłodszy Panie Jezu Chryste, Sprawo łaski, Boże miłosierdzia. Błogosławione niech będzie przenajświętsze życie, męka i śmierć Twoja, błogosławiona Twoja Krew najdroższa, którą dla nas przy biczowaniu wylałeś. Wieczna chwała, wieczne dzięki niech Ci będą za wszystkie katusze, którymi najczystsze panieńskie ciało Twoja udręczone zostało, gdy je w pretorium Piłata skrępowano więzami i bez litości biczami rozdarto. Przez to najświętszej Krwi Twojej wylanie błagam Cię, aby dusza i ciało moje czystością doskonałą wielbiło Ciebie. Amen.

Czwarty piątek – czwarte wylanie Krwi przenajdroższej przy koronowaniu cierniem

Proś, aby przez zasługę swojej Krwi najdroższej Pan Jezus dał ci łaskę poskromienia drażliwości i wszelkich poruszeń gniewu, aby się obdarzył cnotą cierpliwości i darem męstwa, abyś spokojnym umysłem i chętnym sercem znosić umiał wszystkie przeciwności, a szczególnie wzgardę i upokorzenie.

Rozmyślanie: Cudem tylko Pan Jezus tę nieznośną męczarnię wycierpiał, bo cierniowa korona gwałtownie wciśnięta na przenajświętszą głowę Zbawiciela, kolcami aż do mózgu wniknęła. Z czoła, ze skroni krew popłynęła jak deszcz kroplisty i oszpeciła twarz Boską najpiękniejszą, która aniołów i świętych zachwyca. Cześć oddaj ukoronowanemu, wyrzeknij się chętnie wszelkiej próżnej, ludzkiej chwały, a z radością, z dziękczynieniem przyjmij, jeśli Pan Jezus da ci cząstkę w upokorzeniu swoich. Dla ciebie On się poddał temu, iż Go królem szydersko ogłoszono, aby może pragnąłbyś by cię otaczano czcią i chwałą, byś nigdy nie czuł cierni bólu i poniżenia? Ciesz się, kiedyś nieznany i za nic poczytany – mówi św. Bonawentura. Niech to będzie owocem twojej dzisiejszej Komunii św.

Modlitwa I: Witaj, o najcierpliwszy Panie Jezu Chryste, Sprawco łaski, Boże miłosierdzia. Błogosławione niech będzie przenajświętsze życie, męka i śmierć Twoja, błogosławiona niech będzie najdroższa Krew Twoja, którą przy cierniowym koronowaniu wylałeś. Wieczna chwała, wieczne dzięki niech Ci będą, żeś pozwolił, aby Twoją głowę najśw. ostre ciernie zraniły. Przez to wylanie Twojej Krwi najdroższej błagam Cię o łaskę cierpliwości i cichości, aby gniew i wszelką chęć zemsty w sercu moim zniszczyła.

Piąty piątek – piąte wylanie Krwi Przenajdroższej na krzyżowej drodze

Przez to wylanie proś, aby Pan Jezus wybawić cię raczył od przywiązania do własnej woli, aby ci użyczył cnoty posłuszeństwa, aby cię ubogacił darem Ray, który cię nauczy jak drogą jest cnota zaparcia się samego siebie.

Rozmyślanie: Spojrzyj, jak na drodze krzyżowej strasznym ciężarem krzyża wyciśnięta Krew najdroższa Jezusa spływa wielkimi kroplami, jak po niej depczą stopy bezbożników, a nawet końskie kopyta. Spojrzyj dalej jak na Kalwarii krzyżowa droga kończy się obnażeniem Jezusa, jak razem z sukniami skórę najświętszą zdzierają, a z ran otwartych Krew przenajdroższa znowu płynie strumieniem. O, któż wyrazi boleść Zbawiciela. A On ją cierpi tak chętnie, aby cię nauczyć, iżbyś się wyzuł samego siebie, iżbyś ochotnym sercem zezwalał aby i drudzy pomagali ci do zaparcia się samego siebie. Komunia najświętsza niech cię do tego usposabia. Zobaczywszy w niej, jak słodki jest Pan, rozważywszy ile uczynił, ile wycierpiał dla ciebie, o jakże chętnie wszystko czynić, wszystko cierpieć powinieneś. Jak gotowym być trzeba, żeby cię niejako odarto ze wszystkiego, co się do Boga doprowadzić nie może. O, dajże mi Panie słodycz miłości Twojej, która by tak mocno serce moje przywiązała do Ciebie, iżby szczęściem moim było utracić wszystko dla posiadania Ciebie samego.

Modlitwa I: Witaj, o najposłuszniejszy Panie Jezu Chryste, Sprawco łaski, Boże miłosierdzia. Błogosławione przenajświętsze życie, męka i śmierć Twoja, błogosławiona Twoja Krew najdroższa, którą dla nas wylać raczyłeś na krzyżowej drodze i przy obnażeniu Twoim na Kalwarii. Przez to najświętszej Krwi Twojej wylanie błagam Cię o łaskę doskonałego posłuszeństwa.

Szósty piątek – szóste wylanie Krwi Przenajdroższej przy ukrzyżowaniu

Przez to wylanie proś o pokonanie zazdrości. Proś aby Pan Jezus dał ci ducha dobroci i słodyczy względem tych nawet, którzy cię zasmucają i krzyżują, proś aby cię Pan napełnił darem rozumu, abyś cenę i zasługę cierpień dobrze poznać potrafił.

Rozmyślanie: O, jakiż to widok, duszo moja. Król niebios i ziemi, Bóg twój na krzyżu, a bezlitośni oprawcy grubymi gwoźdźmi wskroś przebijają ręce i nogi Jego. Ani wysłowić, ani pojąć nie można, co Pan Jezus w tej męce wycierpiał. Żyły Jego najświętsze wytoczyły wówczas krew wszystką, która przez cztery wielkie i szerokie rany w czterech strugach na ziemię spłynęła. Uwielbiaj duszo to wylanie tak hojne Krwi Zbawiciela twego, dzięki składaj za miłość, która to sprawiła i staraj się, abyś z ust Pańskich nigdy tego słowa nie usłyszała: „Jakiś pożytek z Krwi mojej?” Przyjdź czerpać miłość i wszystkie łaski w tych czterech rzekach błogosławionych, które skrapiają Kościół cały. Masz do nich prawo, bo one dla ciebie wytrysnęły z ciała Jezusowego. W potoku Krwi, z nóg Jego płynącego, oczyść się ze wszystkich występnych dróg twoich, które cię odwiodły od świętej drogi Pańskiej. Włóż dłonie twoje w potoki z rąk Jego płynące, aby ręce twoje stały się dość mocne, by wytrzymać przybicie do krzyża. Jeśli chcesz być coraz milszym Panu twemu, bądź coraz bardziej ukrzyżowanym. O, najsłodszy Jezu, krzyż był cząstką Twoją, niechże i moją będzie na zawsze. Tyś mnie na krzyżu porodził, pozwól mi więc żyć i umierać na krzyżu przy Twoim Boskim Sercu, przy najświętszym Sercu Twej Matki.

Modlitwa I: Witaj, o najdobrotliwszy Panie Jezu Chryste, Sprawco łaski, Boże miłosierdzia. Błogosławione niech będzie przenajświętsze życie, męka i śmierć Twoja, błogosławiona Twoja Krew najdroższa, którą dla nas wylałeś przy ukrzyżowaniu. Przez to najświętsze Krwi Twojej wylanie, błagam Cię o łaskę miłości bliźniego, przeciwko wszelkiej nienawiści i zazdrości.

Siódmy piątek – siódme wylanie Krwi Przenajdroższej prze ranę włócznią Panu zadaną.

Przez zasługę tego wylania proś o miłość Boską, o żarliwość chwały Bożej, o wyniszczenie miłości własnej i o dar mądrości, aby serce twoje od wszystkich rzeczy stworzonych oderwane, znajdowało rozkosz tylko w Bogu samym, w najczystszej miłości Pana Jezusa.

Rozmyślanie: Po śmierci Jezusowej kilka kropelek Krwi schroniło się w Jego przenajdroższym Sercu, lecz Pan nic sobie zostawić nie chciał i dlatego pozwolił, by Mu bok otworzono, aby nam oddać jeszcze te kropelki ostatnie swojej Krwi przenajświętszej. O, miłości przedziwna, która zdobyć  powinnaś miłość wszystkich serc stworzonych! I cóż więcej mogłeś dla nas uczynić, Jezu najmilszy? Ewangelia święta nie mówi, że zraniono, że wskroś przebito bok Pański, lecz powiada, że Go otworzono, bo tak wielką była ta rana, rana miłości, przez którą Pan Jezus otworzył nam Serce swoje, abyśmy w nim wszyscy przytulenie znaleźli. O, najsłodszy Jezu, zawołam ze świętymi, o, Panie mój, o jedną rzecz proszę Ciebie, jednej tylko szukam: abym mieszkał  w Sercu Twoim po wszystkie dni życia mego i przez wieczność całą, aby to Serce było mi domem ucieczki i miejscem zbawienia w straszny dzień sądu Twojego.

Modlitwa I: Witaj, o najmiłościwszy Panie Jezu Chryste, Sprawco łaski, Boże miłosierdzia. Błogosławione niech będzie przenajświętsze życie, męka i śmierć Twoja, błogosławiona Twoja Krew najdroższa dla nas wylana przy otwarciu boku Twego. Przez to najświętsze Krwi Twojej wylanie, błagam Cię o świętą gorącość i żarliwość ducha, przeciwko wszelkiemu lenistwu i ociężałości w służbie Twojej świętej.

Najsłodszy Jezu, przez ranę przebitego Serca Twego, przebacz miłościwie cokolwiek nędzne serce moje przez złą wolę lub przez słabość zgrzeszyło. Zamknij, o Panie, to serce nikczemne w Boskim przenajdroższym Sercu Twoim, aby nic już nie czuło, nic nie pożądało, co by nie było według Serca Twego, aby we wszystkim i najzupełniej poddając się upodobaniu tego Serca najsłodszego, wiernie wytrwało w miłości Twojej aż do końca, aż na wieki. Amen.

Pozdrowienie Matki Bożej Bolesnej:

Zdrowaś Mario, boleści pełna, Ukrzyżowany z Tobą, Opłakanaś Ty między niewiastami i opłakany owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Ukrzyżowanego, nam krzyżującym Syna Twojego uproś łzy pokuty teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.