Charyzmat

Zakon Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji jest zakonem klauzurowym i kontemplacyjnym.

Życie Klarysek od Wieczystej Adoracji jest niepowtarzalną odpowiedzią na wezwanie Boże. Kontemplacyjno – eucharystyczne powołanie pozwala włączyć się w misję Kościoła zwłaszcza w jego powołanie do dziękczynienia, uwielbienia i miłości. Adoracja Najświętszego Sakramentu  to najbardziej skuteczny środek osobistego uświęcenia i zbawienia świata.

Powołanie eucharystyczne jest świadectwem o prymacie Boga, o Jego obecności i miłości. Siostry Klaryski od Wieczystej Adoracji oddane są tylko Jemu samemu i Jego działu zbawienia świata.
Przeżywając nasze kontemplacyjne powołanie spoglądamy na Maryję. Do tego zachęcają nas św. Franciszek i św. Klara, bo Maryja przez samo swoje istnienie wyraża istotę naszej drogi kontemplacyjnej. Witając Słowo w swoim sercu, Maryja była nosicielką życia dla całego świata. Mając udział w Jej otwarciu się na słowo i poddaniu się Jemu, a zarazem ucząc się od Niej troski o Słowo, w ciszy i pełnej ufności, my także możemy się stać nosicielami łaski.

Mamy obowiązek ciągłego wspierania modlitwą i ofiarą Kościół i cały świat, w szczególności Ojca św, kapłanów, zakonników, władze świeckie, prace misyjne Kościoła, rodziców, krewnych, dobroczyńców i wszystkich wiernych i zmarłych. Modlimy się codziennie w intencjach nam poleconych. Jezus w Najświętszym Sakramencie jest sercem naszej Wspólnoty i naszego życia jako adoratorek. Pociągnięte przez miłość do Najświętszego Sakramentu Ciała i Krwi Pańskiej, poświęcamy całe nasze życie adoracji Najświętszej Eucharystii. Poprzez naszą dzień i noc trwającą adorację, przedłużamy uwielbienie
i dziękczynienie, jakie Kościół w imieniu ludu Bożego składa Bogu w Najświętszej Ofierze
i dajemy publiczne świadectwo wiary i miłości.

Z Konstytucji Zakonu Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji